Harjoituksia LibreOffice Calcin käyttöön terveystiedon kokeessa

Muutamia harjoitustehtäviä, joissa tehtävänä on laatia kuvaaja.

Yo-koe syksy 2017 tehtävä 9

Oheisissa aineistoissa (9.A ja 9.B) on tietoa menetettyjen elinvuosien määrästä maakunnittain. Piirrä tilastoaineiston (9.A) pohjalta kuvio, jossa esität käyrien avulla Kainuun ja Ahvenanmaan maakuntien asukkaiden menetetyt elinvuodet sukupuolittain vuosina 1990–2013. Tee yhteenveto päätuloksista, ja liitä vastaukseen kuvankaappaus laatimastasi kuviosta menetetyissä elinvuosissa tapahtuneista muutoksista. Erittele tekijöitä, jotka voivat selittää menetetyissä elinvuosissa ilmenevää eroa Kainuun ja Ahvenanmaan maakuntien välillä.
Liite 9.A
Liite 9.B

Yo-koe kevät 2018 tehtävä 8

Nuorten raittius (30 p.)
8.1 Oheisessa taulukossa (aineisto 8.A) on Kouluterveyskyselyn tuloksia niiden nuorten osuuksista, jotka eivät käytä alkoholijuomia (raittiit). Tulokset ovat vuosilta 2000–2015. Laadi taulukon 8.A tietojen avulla raittiiden osuuksissa tapahtunutta muutosta kuvaava viivadiagrammi ja liitä kuvankaappaus laatimastasi kuviosta vastaukseen. Kuvaa tutkimuksen päätulokset. Vastauksen enimmäispituus on 1 000 merkkiä. (10 p.)
Liite 8.A
8.2 Mitä keskeisiä selityksiä näille tuloksille on löydettävissä? (20 p.)

Yo-koe kevät 2020 tehtävä 5

Uni (20p.)
Taulukossa 5. A on niiden suomalaisnuorten osuudet, jotka nukkuvat arkisin alle 8 tuntia yössä. Laadi kaikkien taulukon tietojen avulla alle 8 tuntia nukkuvien nuorten osuuksia kuvaava pylväskuvio ja liitä se vastauskenttään. Selitä, mitkä ovat tutkimuksen päätulokset.
Liite 5.A

Yo-koe syksy 2020 tehtävä 8

Taulukossa 8. A on suomalaisten kuolinsyitä vuosina 1977–2017. Piirrä taulukon tietojen perusteella viivadiagrammi kuolinsyiden kehityksestä ja liitä kuvakaappaus laatimastasi kuviosta vastauskenttään. Mitä muutoksia suomalaisten kuolinsyissä on tapahtunut? Mistä muutokset ovat johtuneet?
Liite 8.A

Yo-koe kevät 2022 tehtävä 3

Etätyö on työtä, jota tehdään varsinaisen työpaikan ulkopuolella, esimerkiksi kotoa, hotellista, liikkuvasta toimistosta tai muusta etäpisteestä käsin. Sijoita mallitaulukon 3.A mukaiseen taulukkoon etätyön terveys- ja hyvinvointihaittoja ja esitä keinoja niiden ehkäisemiseksi. Jatka taulukkoa tarpeen mukaan. Liitä kuvakaappaus tekemästäsi taulukosta vastauskenttään.
3A Kuva: Mallitaulukko

Tehtävä

Aivoverenkiertohäiriöt ja iskeemiset sydäntaudit
Aivoverenkierron häiriöiden seurauksena voi syntyä aivohalvaus. Selitä lyhyesti sen aiheuttajat ja kuvaa ne lyhyesti.– Laadi kuvaaja, jossa esittelet iskeemisten sydäntautien määrän kehitystä kuolemansyynä. Kuvaa naisten, miesten ja kokonaismäärän kehitystä.
Aineisto

Tehtävä

Nuorten (14-25-vuotiaat) raskaudet
Avaa tiedosto ”raskaus”. Laadi kaavio, jossa esittelet nuorten raskauksien ja raskaudenkeskeytysten yleisyyttä. Pohdi syitä kaaviossa näkyvään kehitykseen
Aineisto

Tehtävä (toinen y-akseli)

Alkoholikuolleisuus
Laadi kaavio, jossa esittelet alkoholinkulutuksen ja alkoholikuolleisuuden kehitystä. Laadi aineistosta pylväskaavio, jossa oikeassa reunassa näkyy alkoholikuolleisuus ja vasemmassa reunassa alkoholin kulutus.
Pohdi mistä muutokset johtuvat.
Arvioi, miltä tulevaisuus näyttää ja mitkä tekijät vaikuttavat siihen.
Aineisto